تله های بخارSTEAM TRAPPING :

همانطوریکه از نام این محصول مشخص است، وظیفه جداسازی کندانس از جریان با حفظ سرعت و دما برعهده تله بخار است. به صورت کلی شرکت Armaturen ARI آلمان در شاخه تله های بخار زیر را ارائه می نماید: