سری Stevi

همانطوریکه از نام این شیرآلات  مشخص است، این نوع شیر برای کنترل و هدایت جریان سیالات مختلف استفاده می‌گردد. عملکرد این شیرآلات می‌تواند براساس دما و یا فشار متغییر باشد.
ARI-CONA B
Bimetallic steam trap
Medium: Steam, condensate, etc.
 

ARI-CONA M

Thermostatic steam trap

Medium: Steam, condensate, etc.

ARI-CONA SC

Ball float steam trap

Medium: Steam, condensate, gases with liquid components, etc.

ARI-CONA SC-Plus

Ball float steam trap

Medium: Steam, condensate, gases with liquid components, etc.

ARI-CONA S

Ball float steam trap

Medium: Steam, condensate, gases with liquid components, etc.

ARI-CONLIFT

Float-operated condensate pump

Medium: Steam, condensate, etc.

ARI-CONA P

Float-operated pump trap

Medium: Steam, condensate, etc.

ARI-CONA TD

Thermodynamic steam trap

Medium: Steam, condensate, etc.

ARI-CONA All-in-one

Bimetallic steam trap

Medium: Steam, condensate, etc.