شیرهای ایزوله Isolation Valve :

همانطوریکه از نام این شیرآلات  مشخص است، این نوع شیر در تغییر شدت جریان و همچنین قطع و وصل کامل جریان سیال استفاده می گردد. به صورت کلی شرکت

 ARI Armaturen

آلمان در شاخه شیرآلات ایزوله محصولات زیر را ارائه می نماید: