سری

همانطوریکه از نام این شیرآلات  مشخص است، این نوع شیر برای کنترل و هدایت جریان سیالات مختلف استفاده می‌گردد. عملکرد این شیرآلات می‌تواند براساس دما و یا فشار متغییر باشد.

ARI-FABA Plus 

Stop valve with bellows seal

Medium:Process water, aggressive media, etc.

ARI-FABA Plus ANSI 

ANSI-Stop valve – straight through with bellows seal

Medium:Steam, gases, hot water, thermal oil, process water, vacuum facilities, ammonia etc.

ARI-FABA Supra I

Stop valve with bellows seal – Industrial version

Medium:Aggressive media, etc.

ARI-FABA Supra C 

Stop valve with bellows seal – Chemical version

Medium:Steam, gases, hot water, thermal oil, ammonia etc.

ARI-FABA LA

Stop valve – straight through with long bellow and bellows seal

Medium:Steam, gases, hot water, thermal oil, process water, vacuum facilities, ammonia etc.

ARI-STOBU

Stop valve with gland seal

Medium:Process water, aggressive media, etc.

ARI-EURO-WEDI

Stop valve – straight through with soft seal – Face-to-face length FTF

Medium:Water, water with cold-protection, etc.