ما در دقت نماد هزاره سوم نماینده رسمی کمپانی Alkitronic آلمان در ایران هستیم.
کمپانی GmbH TECHNIK alki با نشان تجاری Alkitronic سازنده و تولید کننده تجهیزات
اختصاصی اتصاالت صنایع سنگین می باشد. با تکیه بر بیش از 30 سال تجربه، محصوالت این شرکت
مناسب صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت برق، و صنعت فوالد می باشد.