مولتی پالیر بادی ساخت کمپانی Alkitronic آلمان مناسب برای گشتاورهای از رنج 75 تا 48610 نیوتن متر و همین طور از رنج 305 تا 9795 نیوتن متر  می باشد. ابزارهای ضربه ای را فراموش کنید! برخالف ابزارهای ضربه ای، مولتی پالیرهای بادی می توانند فرایند بستن اتصال و اعمال گشتاور را به صورت یکنواخت انجام دهند. در نتیجه اتصال اصولی
بسته و در بلندمدت از seize شدن جلوگیری می گردد