پمپ پنوماتیکی ساخت کمپانی Alkitronic آلمان مناسب برای ترکرنچ های هیدرولیک با بازه های مختلف گشتاور.