شیرهای ایمنی Safety Valve :

همانطوریکه از نام این شیرآلات مشخص است، این نوع شیر برای محافظت از اجزای تجهیزات پایپلاین در مقابل تغییرات ناگهانی فشار استفاده می گردد. به صورت کلی شرکت ARI Armaturen آلمان در شاخه شیرآلات ایمنی محصولات زیر را ارائه می نماید:

ARI-SAFE

Full lift/Standard safety valve with flanges – closed bonnet – closed lifting device – acc. to VdTÜV sheet 100, AD2000-A2 and EN ISO 4126-1

Medium: Steam, aggressive gases, vapours and liquids

ARI-SAFE-P

Standard safety valve with flanges – closed bonnet – closed lifting device – acc. to VdTÜV sheet 100, AD2000-A2 and EN ISO 4126-1

Medium: Steam, aggressive gases, vapours and liquids

ARI-SAFE-P 920

Standard safety valve with flanges – closed bonnet – closed lifting device – acc. to VdTÜV sheet 100, AD2000-A2 and EN ISO 4126-1

Medium: Steam, aggressive gases, vapours and liquids

ARI-SAFE-TC

Full lift/Standard safety valve with thread connection – closed bonnet – closed lifting device – acc. to VdTÜV sheet 100, AD2000-A2 and EN ISO 4126-1

Medium: Steam, aggressive gases, vapours and liquids

ARI-SAFE-TCP

Standard safety valve with thread connection – closed bonnet – closed lifting device – acc. to VdTÜV sheet 100, AD2000-A2 and EN ISO 4126-1

manufacturing Medium: Steam, aggressive gases, vapours and liquids

ARI-SAFE-TCS

Standard safety valve with thread connection – closed bonnet – closed lifting device – for horizontal

 Medium: Steam, aggressive gases, vapours and liquids

ARI-SAFE-SN ANSI

ANSI-Full lift/Standard safety valve with flanges – closed lifting device – ASME

Medium:Steam, neutral gases, vapours and liquids

ARI-REYCO R SERIES

ANSI-Full Nozzle-Safety Relief Valve with flanges – closed bonnet -closed lifting device – acc. to API 526

Medium: Steam, neutral gases, vapours and liquids

ARI-REYCO RL SERIES

ANSI-Full Nozzle-Safety Relief Valve – closed bonnet – closed lifting device

Medium: Steam, neutral gases, vapours and liquids