سری Stevi

همانطوریکه از نام این شیرآلات  مشخص است، این نوع شیر برای کنترل و هدایت جریان سیالات مختلف استفاده می‌گردد. عملکرد این شیرآلات می‌تواند براساس دما و یا فشار متغییر باشد.

ARI-TEMPTROL 771/772 

Thermal-closing valve – straight through with flanges without cooling spacer (max. 150°C)

Medium:Fluids, air and steam

ARI-TEMPTROL 771 LCG

Thermal-closing valve – straight through – without cooling spacer (max. 130°C) – without balancing bellow

Medium:Fluids, air and steam

ARI-TEMPTROL 775

Thermal-opening valve – straight through with flanges without cooling spacer (max. 150°C)

Medium:Fluids, air and steam

ARI-TEMPTROL 775 LCG

Thermal-opening valve – straight through without cooling spacer (max. 130°C) – without balancing bellow

Medium:Fluids, air and steam

ARI-TEMPTROL 773/774

Thermal-mixing/diverting valve – 3way with flanges without cooling spacer (max. 150°C)

Medium:Fluids, air and steam

ARI-TEMPTROL 773 LCG

Thermal-mixing/diverting valve – 3way – without cooling spacer (max. 130°C) – without balancing bellow

Medium:Fluids, air and steam