سری Stevi

همانطوریکه از نام این شیرآلات  مشخص است، این نوع شیر برای کنترل و هدایت جریان سیالات مختلف استفاده می‌گردد. عملکرد این شیرآلات می‌تواند براساس دما و یا فشار متغییر باشد.

ARI-STEVI Pro 470/471    

Control valve – straight through with shaft guided pluge

Medium:Refrigerant, cooling water, warm water, hot water, thermal oil, steam, gas, etc

ARI-STEVI Pro 470/471 ANSI   

Control valve – straight through with shaft guided pluge

Medium:Steam, condensate, gases with liquid components, etc.

ARI-STEVI Pro 422/462  

Control valve – straight through with shaft guided plug.

Medium:Refrigerant, cooling water, warm water, hot water, thermal oil, steam, gas, etc.

ARI-STEVI Vario 448/449 

Control valve – straight through with flanges and screwed seat ringe

Medium:Cooling water, cooling brine, warm water, hot water, steam, gas, etc.

ARI-STEVI Smart 440/441

Control valve – straight through with flanges

Medium:Refrigerant, cooling water, warm water, hot water, thermal oil, steam, gas, alkalis, acids, de-ionised water, pure steam, etc.

ARI-STEVI Smart 425/426 

Control valve – straight through with shaft guided plug

Medium:Refrigerant, cooling water, warm water, hot water, thermal oil, steam, gas, etc.

ARI-STEVI Smart 450/451

Control valve – 3-way with flanges

Medium:Cooling water, cooling brine, warm water, hot water, steam, gas, etc.

ARI-STEVI Smart 423/463

Control valve – 3-way with flanges

Medium:Cooling water, cooling brine, warm water, hot water, steam, gas, etc.

ARI-STEVI Pro 453 

Feedwater control valve – 3-way with flanges – with pump spill back

Medium:Cooling water, cooling brine, warm water, hot water, steam, gas, etc.

ARI-STEVI 405/460 

Stop valve – straight through with flanges

Medium:Refrigerant, cooling water, warm water, hot water, thermal oil, steam, gas, etc.

ARI-STEVI BBD 415 

Blow down valve – straight through with flanges and pneumatic actuator

Medium:Cooling water, cooling brine, warm water, hot water, steam, gas, etc.