ترکرنچ هیدرولیکی ساخت کمپانی Alkitronic آلمان مناسب برای گشتاورهای از رنج 110 تا 72000 نیوتن متر ،از رنج 60 تا 49000
نیوتن متر و  همین طور تا 83000 نیوتن متر برای تیپ کاست خور و 63000 نیوتن متر برای تیپ سوکت خور می باشد.