M-HG Manual force multiplier

مولتی پلایر دستی ساخت کمپانی Alkitronic آلمان مناسب برای گشتاورهای از رنج 200 تا 50000 نیوتن متر می باشد. در مکانی که امکان تامین نیروی هوای فشرده نباشد، یا استفاده از تجهیزات برقی ممنوع باشد، بدون نیاز به صرف انرژی زیاد و استفاده از ابزارهای غیرمعمول از این مولتی پلایر دستی استفاده نمایید.
alkitronic M-HG 10
 
Manual Torque Multiplier
 
torque up to (approx.): 1.400 Nm (1035 ft.lbs.)
 
Art. No.: 15005
alkitronic M-HG 15
 
Manual Torque Multiplier 
 
torque up to (approx.): 1.400 Nm (1035 ft.lbs.)
 
Art. No.: 15008
alkitronic M-HG 20
 
Manual Torque Multiplier
 
torque up to (approx.): 3.500 Nm (2580 ft.lbs.)
 
Art. No.: 15009
alkitronic M-HG 30
 
Manual Torque Multiplier
 
torque up to (approx.): 5.000 Nm (3690 ft.lbs.) 
 
Art. No.: 15011
alkitronic M-HG 40
 
Manual Torque Multiplier
 
torque up to (approx.): 6.000 Nm (4425 ft.lbs.)
 
Art. No.: 15012
alkitronic M-HG 50
 
Manual Torque Multiplier 
 
torque up to (approx.): 8.000 Nm (5900 ft.lbs.)
 
Art. No.: 15013
alkitronic M-HG 60
 
Manual Torque Multiplier
 
torque up to (approx.): 11.500 Nm (8480 ft.lbs.) 
 
Art. No.: 15014
alkitronic M-HG 80
 
Manual Torque Multiplier
 
torque up to (approx.): 50.000 Nm (36880 ft.lbs.) 
 
Art. No.: 15015