مولتی‌پالایر بادی:

مولتی پالایر بادی ساخت کمپانی Alkitronic آلمان مناسب برای گشتاورهای از رنج 75 تا 48610 نیوتن متر می باشد. ابزارهای ضربه ای را فراموش کنید! برخالف ابزارهای ضربه ای، مولتی پالایرهای بادی می توانند فرایند بستن اتصال و اعمال گشتاور را به صورت یکنواخت انجام دهند. در نتیجه اتصال اصولی بسته و در بلندمدت از seize شدن جلوگیری می گردد.

محصول: مولتی پلایر بادی

PC-F

از قابلیت های این محصول:
• دقت بسیار باالتری نسبت به ابزارهای ضربه ای
• گیربکس ثابت به منظور اعمال گشتاور باالتر