مولتی‌پلایر بادی:

مولتی پلایر بادی ساخت کمپانی Alkitronic آلمان مناسب برای گشتاورهای از رنج 305 تا 9795 نیوتن متر می باشد. ابزارهای ضربه ای را فراموش کنید! برخلاف ابزارهای ضربه ای، مولتی پلایرهای بادی می توانند فرایند بستن اتصال و اعمال گشتاور را به صورت یکنواخت انجام دهند. در نتیجه اتصال اصولی بسته و در بلندمدت از size شدن جلوگیری می گردد.
 
alkitronic PC-S 85
 
Pneumatic Torque Multiplier 
 
Torque range: 300 – 900 Nm (225-895 ft.lbs.) 
 
Art. No.: 15177

alkitronic PC-S 105

Pneumatic Torque Multiplier 

Torque range: 360 – 1.100 Nm (270-795 ft.lbs.) 

Art. No.: 15179

alkitronic PC-S 125

Pneumatic Torque Multiplier 

Torque range: 495 – 1.450 Nm (365-1070 ft.lbs.) 

Art. No.: 15181

alkitronic PC-S 175

Pneumatic Torque Multiplier 

Torque range: 645 – 1.900 Nm 

Art.No.: 15190

alkitronic PC-S 225

Pneumatic Torque Multiplier 

Torque range: 900 – 2.700 Nm (670-1970 ft.lbs.) 

Art. No.: 15183

alkitronic PC-S 280

Pneumatic Torque Multiplier 

Torque range: 1.180 – 3.500 Nm (870-2555 ft.lbs.)

Art. No.: 15184

alkitronic PC-S 380

Pneumatic Torque Multiplier

Torque range: 1.490 – 4.380 Nm (1100-3230 ft.lbs.)

Art. No.: 15186

alkitronic PC-S 580

Pneumatic Torque Multiplier

Torque range: 2.080 – 6.115 Nm (1535 – 4510 ft.lbs.) 

Art. No.: 15187

alkitronic PC-S 780

Pneumatic Torque Multiplier

Torque range: 2.600 – 7.700 Nm (1925 – 5665 ft.lbs.)

Art. No.: 15188

alkitronic PC-S 980

Pneumatic Torque Multiplier

Torque range: 3.300 – 9.800 Nm (2460 – 7225 ft.lbs.)

Art. No.: 15189