مولتی‌پلایر بادی:

مولتی پلایر بادی ساخت کمپانی Alkitronic آلمان مناسب برای گشتاورهای از رنج 305 تا 9795 نیوتن متر می باشد. ابزارهای ضربه ای را فراموش کنید! برخلاف ابزارهای ضربه ای، مولتی پلایرهای بادی می توانند فرایند بستن اتصال و اعمال گشتاور را به صورت یکنواخت انجام دهند. در نتیجه اتصال اصولی بسته و در بلندمدت از size شدن جلوگیری می گردد.

alkitronic PC-SD 100

Pneumatic Torque Multiplier 

Torque range: 100 – 1.000 Nm (74-737 ft.lbs.)

Art. No.: 16735

alkitronic PC-SD 200

Pneumatic Torque Multiplier 

Torque range: 200 – 2.000 Nm (147-1475 ft.lbs.) 

Art. No.: 16736

alkitronic PC-SD 400

Pneumatic Torque Multiplier 

Torque range: 400 – 4.000 Nm (295-2950 ft.lbs.) 

Art. No.: 16737