مولتی‌پلایر بادی:

مولتی پلایر بادی ساخت کمپانی Alkitronic آلمان مناسب برای گشتاورهای از رنج 305 تا 9795 نیوتن متر می باشد. ابزارهای ضربه ای را فراموش کنید! برخلاف ابزارهای ضربه ای، مولتی پلایرهای بادی می توانند فرایند بستن اتصال و اعمال گشتاور را به صورت یکنواخت انجام دهند. در نتیجه اتصال اصولی بسته و در بلندمدت از size شدن جلوگیری می گردد.

alkitronic PC-R 46

Pneumatic Torque Multiplier

Torque range: 250 – 2.500 Nm 

Art. No.: 15104

alkitronic PC-R 80

Pneumatic Torque Multiplier 

Torque range: 670 – 4.840 Nm (494-3569 ft.lbs.) 

Art. No.: 15114