مولتی‌پالایر بادی:

مولتی پالایر بادی ساخت کمپانی Alkitronic آلمان مناسب برای گشتاورهای از رنج 305 تا 9795 نیوتن متر می باشد. ابزارهای ضربه ای را فراموش کنید! برخالف ابزارهای ضربه ای، مولتی پالایرهای بادی می توانند فرایند بستن اتصال و اعمال گشتاور را به صورت یکنواخت انجام دهند. در نتیجه اتصال اصولی بسته و در بلندمدت از seize شدن جلوگیری می گردد.

alkitronic PC-N 105 N12

Pneumatic Torque Multiplier

Torque range: 365 – 1.080 Nm (270 – 795 ft.lbs.) 

Art. No.: 45201

alkitronic PC-N 225 N12

Pneumatic Torque Multiplier

Torque range: 900 – 2.700 Nm (664-1991 ft.lbs.)

Art. No.: 45228

alkitronic PC-N 225 N18

Pneumatic Torque Multiplier

Torque range: 900 – 2.700 Nm (633-1991 ft.lbs.) 

Art. No.: 45230

alkitronic PC-N 280 N18

Pneumatic Torque Multiplier 

Torque range: 1.180 – 3.500 Nm (870-2581 ft.lbs.) 

Art. No.: 45210

alkitronic PC-N 280 N12

Pneumatic Torque Multiplier 

Torque range: 1.180 – 3.500 Nm (870-2581 ft.lbs.)

Art. No.: 45207