مولتی‌پلایر بادی:

مولتی پلایر بادی ساخت کمپانی Alkitronic آلمان مناسب برای گشتاورهای از رنج 305 تا 9795 نیوتن متر می باشد. ابزارهای ضربه ای را فراموش کنید! برخلاف ابزارهای ضربه ای، مولتی پلایرهای بادی می توانند فرایند بستن اتصال و اعمال گشتاور را به صورت یکنواخت انجام دهند. در نتیجه اتصال اصولی بسته و در بلندمدت از size شدن جلوگیری می گردد.

alkitronic PC-F 25

Pneumatic Torque Multiplier 

Torque Range: 90 – 280 Nm (70-205 ft.lbs.)

Art. No.: 15144

alkitronic PC-F 15

Pneumatic Torque Multiplier

Torque range: 60 – 223 Nm (55-165 ft.lbs.) 

Art. No.: 15142

alkitronic PC-F 35

Pneumatic Torque Multiplier 

Torque range: 130 – 400 Nm (96-295 ft.lbs.)

Art. No.: 15145

alkitronic PC-F 45

Pneumatic Torque Multiplier 

Torque range: 160 – 500 Nm (120-360 ft.lbs.) 

Art. No.: 15146

alkitronic PC-F 75

Pneumatic Torque Multiplier 

Torque range 300 – 900 Nm (225-660 ft.lbs.)

Art. No.: 15147

alkitronic PC-F 135

Pneumatic Torque Multiplier 

Torque range: 495 – 1.450 Nm (365-1070 ft.lbs.)

Art. No.: 15149

alkitronic PC-F 95

Pneumatic Torque Multiplier

Torque range: 360 – 1.100 Nm (270-795 ft.lbs.)

Art. No.: 15148

alkitronic PC-F 175

Pneumatic Torque Multiplier

Torque range: 645 – 1.900 Nm (475-1400 ft.lbs.)

Art. No.: 15151

alkitronic PC-F 315

Pneumatic Torque Multiplier 

Torque range: 1.180 – 3.500 Nm (870-2555 ft.lbs.)

Art. No.: 15153

alkitronic PC-F 255

Pneumatic Torque Multiplier 

Torque range: 900 – 2.700 Nm (670-19170 ft.lbs.) 

Art. No.: 15152

alkitronic PC-F 2/100

Pneumatic Torque Multiplier 

Torque range: 120 – 1.125 Nm (90-380 ft.lbs.) 

Art. No.: 15061

alkitronic PC-F 2/150

Pneumatic Torque Multiplier 

Torque range: 170 – 1.615 Nm (125-830 ft.lbs.) 

Art. No.: 15064

alkitronic PC-F 2/300

Pneumatic Torque Multiplier 

Torque range: 380 – 3.600 Nm (285-2650 ft.lbs.)

Art. No.: 15065

alkitronic PC-F 2/600

Pneumatic Torque Multiplier 

Torque range: 850 – 7900 Nm (620-5800 ft.lbs.)

Art. No.: 15067

alkitronic PC-F 2/400

Pneumatic Torque Multiplier 

Torque range: 550 – 5.100 Nm (400-3730 ft.lbs.) 

Art. No.: 15066

alkitronic PC-F 2/800

Pneumatic Torque Multiplier

Torque range: 1000 – 9.435 Nm (745-6960 ft.lbs.)

Art. No.: 15068

alkitronic PC-F 2/1000

Pneumatic Torque Multiplier 

Torque range: 1.175 – 11.010 Nm (865-8120 ft.lbs.)

Art. No.: 15069

alkitronic PC-F 1700

Pneumatic Torque Multiplier

Torque range: 6.310 – 18.550 Nm (4654-13644 ft.lbs.) 

 Art. No.: 15071

alkitronic PC-F 2/3400

Pneumatic Torque Multiplier

Torque range: 3.300 – 34.025 Nm (2440-25100 ft.lbs.) 

Art. No.: 15072

alkitronic PC-F 2/4800

Pneumatic Torque Multiplier

Torque range: 4.700 – 48.610 Nm (3485-35855 ft.lbs.)

Art. No.: 15073